Which version one value for money, baleno xeta or alfa

@SVP which version one value for money, baleno xeta or alfa